Logo

GAV PODCAST TÜM SERİLER

1. Seri, 12. Bölüm - 13 Kas 1 sa. 4 dk.

Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Doç. Dr. Zeynep Genel ile Türkiye’deki göçmen karşıtlığını konuştuk.
Son zamanlarda uluslararası göç hareketleriyle birlikte göç alan ülkelerdeki yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklar dolayı göç ve göçmenlere karşı tepkiler artmaktadır. Ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçu ve göçmen karşıtlığı ev sahibi toplumdaki ön yargının kalıp yargıya taşınarak çeşitli araçlar ile gerçekleştiği görülmektedir.

Zeynep Genel ile özellikle Türkiye’de son zamanlarda yaşanan göçmen karşıtlığının geldiği noktayı, nedenleri ve yarattığı etkilerden doğan sosyal problemlerin önlenmesi için yapılabilecekler hakkında konuştuk.

Medyanın göçmen karşıtlığını tetiklemedeki ve önlemedeki rolü bu podcastte yer alan bir diğer konudur.Konuyla ilgili merak ettiğiniz sorularınızın cevabını bu podcastte bulabilirsiniz.

1. Seri, 11. Bölüm - 28 Eyl 44 dk. 40 sn

Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Prof. Dr. Zafer ÇELİK’in GAV Perspektif yayınlarından çıkan “Misafir Kalmak: Türkiye’de Ders Kitaplarında Göç ve Göçmenler" isimli kitabı ekseninde Türkiye ve bazı diğer ülke örneklerinde ders kitaplarında göçün ve göçmenliğin anlatılış biçimlerinin toplumdaki algıyı nasıl inşa ettiğine değindik. Toplumsal algıyı yansıtan ve yayan ders kitaplarının toplumun göçe bakış açısını nasıl yeniden ürettiğini konuştuk.

Göçmen çocukların ev sahibi ülkede eğitim hakkından yararlanmalarının önemine de değindiğimiz bu bölümde göçmen karşıtlığının eğitimdeki yerli ve göçmen çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirdik.

1. Seri, 10. Bölüm - 29 Ağu 32 dk. 18 sn

Kazara Diaspora

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Derya Canpolat ile diaspora türlerinden biri olan Kazara Diasporayı konuştuk. Diasporanın anlamı ve örnekleri yanı sıra Kazara Diasporanın tanımı, oluşumu ve örneklerinden bahsettik.

Bulgaristan’da yaşayan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının Kazara Diaspora örneği oluşturduğundan, Türkiye’nin ise onlara kültürlerini ve kimliklerini muhafaza etmeleri için çeşitli açılardan destekte bulunduğundan bahsettik.

2. Seri, 4. Bölüm - 4 Ağu 27 dk. 8 sn

Türkiye Göç Yönetiminde İkamet İzni Uygulaması

Podcastimizin 2. Serisinin bu bölümünde Dr. Aydoğan Asar hocamız ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan ikamet izni ile ilgili konulara genel bir giriş yaparak ikamet izninin anlamı ve kapsamı yanı sıra ikamet izni uygulamasının ülkenin göç yönetimindeki fonksiyonunu ve önemini konuştuk.
İkamet izninin düzenli ve düzensiz göç üzerindeki etkisi, ayrıca hangi yabancıların ikamet iznine tabi tutulup tutulmadıkları konusu da bu bölümde yer almaktadır.

1. Seri, 9. Bölüm - 28 Tem 27 dk. 10 sn

Avrupa’daki Alevi Toplumu

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Selman Çevik ile 60’lı yıllardaki işgücü anlaşmalarıyla Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş olan Avrupa’daki Alevi toplumunu konuştuk. Alevi toplumunun Türkiye ve Avrupa’daki mevcut durumuna değindikten sonra yurtdışındaki Alevi toplumunun Türk diasporasından ayrı düşünülüp düşünülemeyeceğini, “Alevi diasporasından bahsedebilir miyiz ?” sorusu etrafında tartıştık.

Bu podcastte cevap aradığımız sorulardan bazıları:
Türkiye ve Avrupa ilişkileri bağlamında Alevi toplumunun konumu nedir ? 2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cem evi Başkanlığı yurt içi ve yurt dışındaki Aleviler tarafından nasıl değerlendirilmektedir ve taleplere cevap verebilecek mi?

1. Seri, 8. Bölüm - 16 Tem 47 dk. 15 sn

Göç ve Güvenlik

Podcastimizin 1. Serisinin 8. bölümünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ ile Göç ve Güvenlik konusuyla ilişkin mevzuları inceleme altına aldık.
Göç olgusunun endişe yaratıcı konular arasında yer alması ülkelerin göçe yönelik güvenlikçi bakış açılarını daha da arttırmaktadır. Yalnız bu durum belirli ülkelerden gelen ya da belli bir etnik gruba, inanca ya da fiziki özelliklere sahip olan göçmenlerin sürekli bir tehdit kaynağı olarak gösterilmesine neden olmaktadır.

Göçlerin önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılan teknolojiler ve sınırların daha keskinleştirilmesi adına karada ve denizlerde kurulan duvarlar insanların hareket özgürlüğüne karşı uygulanan politikalardır. Bu politikalar hareket özgürlüğünün kısıtlanması yanı sıra her yıl karada ya da denizlerde binlerce insanın canından olmasına da yol açmaktadır.

İnsancıl yeni göç politikaların uygulanması ve ülkelerin güvenliği içerisinde göçmenlerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuları hocamız ile yaptığımız bu podcastte dinleyebilirsiniz.

1. Seri, 7. Bölüm - 26 Haz 56 dk. 53 sn

(YUKK) Kapsamında Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi

Podcastimizin 1. Serisinin bu bölümünde Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Doktor Öğretim Üyesi Neva Övünç ÖZTÜRK ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 52-60. maddeleri arasında yer alan sınır dışı etmeyle ilgili hükümleri konuştuk. Sınır dışı etmenin hukuki bir işlem olması yanı sıra ancak yabancılara yönelik uygulanan bir hüküm olduğundan söz ettik. Podcastin devamında YUKK hükümlerine göre hangi statüler kapsamında yer alan yabancıların sınır dışı edilip edilemeyeceğini konuştuk. Hocamız ile tartıştığımız konulardan bir diğeri ise sınır dışı hükümleri bağlamında geri göndermeme ilkesi ve ülkenin egemenlik hakkı gibi ilkeler arasında bir dengenin kurulması neden önemli olduğu hususu yer almaktadır.

2. Seri, 3. Bölüm - 10 Haz 38 dk. 34 sn

(YUKK) Kapsamında Yabancılara Uygulanacak Ülkeye Giriş Yasağı

Podcastimizin 2. Serisinin 3. bölümünde Dr. Aydoğan Asar ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9, 54, 55 ve 56. maddelerinde yer alan konuları özellikle yabancıların ülkeye giriş yasağından bahsettik. Yabancıların ülkeye giriş yasağının tanımı, süresi, nedenleri ve sınırları yanı sıra ülkeye giriş yasağı kararına karşı itiraz yoluna yönelik konuları da konuştuk.

1. Seri, 6. Bölüm - 27 May 41 dk. 35 sn

Göçmenlerin Toplumsal Uyumu ve Siyasal Katılımı

GAV Gündem (Göç ve Diaspora) podcast serisinin bu bölümünde Ankara Hacı Bayram Veli (HBV) Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Özkan hocamızı ağırladık. Konuğumuz ile Avrupa’da bulunan Türk diasporası ve Türkiye’deki göçmenlerin toplumsal uyumu ve siyasal katılımını konuştuk.

2. Seri, 2. Bölüm - 28 Nis 27 dk. 51 sn

(YUKK) Kapsamında Vize Uygulamaları ve Sınır Güvenliği

Podcastimizin 2. Serisinin bu bölümünde Dr. Aydoğan Asar ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 5-19 maddeleri arasında düzenlenen ülkeye giriş ve vize uygulamasından bahsettik. Türkiye göç politikasında vize uygulamasının önemi ve amaçlarını, vize uygulamasındaki esnek veya katı politikaların düzensiz göçe etkisini detayları ile tartıştık.

1. Seri, 5. Bölüm - 14 Nis 43 dk. 48 sn

Geçmişten Geleceğe Balkanlardaki Türk Kültür Varlığı

GAV Gündem (Göç ve Diaspora) podcast serimizin bu bölümünde Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilim ana bilim dalı doktora öğrencisi Gülçin Balat’ı ağırladık. Konuğumuz ile tarihi, kültürel ve insani bağları açısından Balkanlardaki Türk kültür varlığından, Balkanlardan gerçekleşen göç hareketleri ve bu süreç içerisinde Türkiye’ye gelen göçmenlerin coğrafi dağılımları ve kültürel etkileşimleri üzerine konuştuk. Konuşmamızın devamında Ankara’daki Balkan göçmenlerinin kültürel varlıklarından da bahsettik.

1. Seri, 4. Bölüm - 6 Nis 38 dk. 36 sn

Almanya’daki Türk Diasporası ve Siyasal Katılımı

Bu bölümde Almanya’daki Türk diasporasının durumunu konuştuk. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümü araştırma görevlisi Mustafa İyi ile 1950’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen işçi göçünden, sosyal içerme, yabancı düşmanlığı, siyasi güdümlü ayrımcılık ve Türk diasporasının siyasal katılımından bahsettik.

2. Seri, 1. Bölüm - 29 Mar 17 dk. 34 sn

Uluslararası Sözleşmeler ve YUKK kapsamında Geri Gönderme Yasağı (Geri Göndermeme İlkesi)

GAV Gündem (YUKK) podcastimizin 2. serisinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) maddelerini konuda uzman olan Dr. Aydoğan Asar ile detaylı olarak inceleceğiz.

1. Seri, 3. Bölüm - 22 Mar 52 dk. 15 sn

Türkiye’nin Göç Yönetiminde 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)

Bu haftaki podcastimizde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) mimarlarından Dr. Aydoğan Asar ile Kanun’u ortaya çıkaran süreçleri, Türkiye’nin göç yönetimindeki önemini ve kapsamını konuştuk. Dr. Asar, yabancılar hukuku alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin göç yönetiminde rol alan önemli isimlerden biri olarak eser vermeye ve politika yapım süreçlerinde yer almaya devam etmektedir.

1. Seri, 2. Bölüm - 13 Mar 45 dk. 4 sn

Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Ekseninde Deprem Sonrası İç Göç

GAV Gündem (Göç ve Diaspora) podcast serimizin bu haftaki bölümünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat bölümü Dr.Öğr.Üyesi Nergis Dama’yı ağırladık. Dr. Nergis Dama ile sosyal hizmet ve sosyal yardımlar ekseninde deprem sonrası iç göçü konuştuk. Ekonomik ve sosyal etkenler ışığında deprem sonrası göç zorunluluk mu, tercih mi ? Sosyal yardıma bağımlı kalmadan yeni bir hayat kurmanın imkanı ve toplumun yeni göç dalgasına yönelik yaklaşımı başlıkları altında iç göçü yönetmeyi tartıştık.

1. Seri, 1. Bölüm - 10 Mar 34 dk. 47 sn

Kültürel Bağlar ve Türk Diasporasının Geleceği

GAV Gündem Podcast Yayınları Başladı ! GAV Gündem Göç ve Diaspora Podcast serisinin ilk bölümünde konuğumuz Hüseyin Gündoğarla Danimarka ve Avrupa’daki tecrübeleri üzerinden Türk Diasporasında kuşaklar arası kültürel farklara değindik. Bu bölümde ayrıca Göç Araştırmaları Vakfı faaliyetleri, amaçları ve gelecekteki planlarından da bahsettik. Yayına Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts üzerinden “GAV Gündem” başlığıyla ulaşabilirsiniz.

Giriş - 24 Şub 30 sn

GAV Gündem (Göç ve Diaspora)

GAV Gündem, göç ve diaspora podcast serisine hoş geldiniz.
Bu seride türkiyenin göç gündemini ve yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili meseleleri alanında uzman kişilerle tartışacağız.

Toplumun her kesimini ilgilendiren göç olgusunu farklı yönleriyle ele alarak dinleyicilerimize göçe dair bütüncül bir çerçeve sunmayı amaçlıyoruz.