Logo
Göç Araştırmaları Vakfı
Göç Araştırmaları Vakfı
Hakkında
Göç hareketleri günümüzde küresel bir mesele olarak başta kaynak ve hedef ülkeler olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkilemektedir. Böylece göç kavramı siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları ile uluslararası alanda politika belirleyici bir unsur hale gelmektedir. Türkiye de 1950’li yıllardan bu yana başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına göç veren bir ülke olmuştur. Zaman içinde dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları toplumsal ilişkileriyle, siyasal katılımlarıyla, ticari potansiyeliyle farklı ve kalıcı alanlar yaratarak bir diaspora toplumu oluşturmuştur. Bununla birlikte Göç Araştırmaları Vakfı (GAV), anavatanı ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip etmektedir. Bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurtdışındaki toplumumuzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına ilişkin çalışmalar yapmayı ve toplumsal katılım politikalarına destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2010 yılında kurulan GAV'ın çalışma alanı, öncelikli olarak yurtdışında yaşayan Türk toplumudur. Bu topluluğun dil ve kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ile mesken ülkelerdeki katılım, uyum ve asimilasyon politikaları ele alınan konulardır.
Amaç
Vakıf, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun dil ve kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ve yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilasyon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Vizyon
Göç ve diaspora alanında ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan kaynağı ile sivil, akademik ve kamusal alanda referans alınan bir merkez haline gelmek. Bu hususta topluma faydalı bir vakıf çalışması yürütmek.
Misyon
Vakıf, göç ve diaspora ile ilgili sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda araştırmalar yapar, bilgi üretir ve eğitim faaliyetleri yürütür. Ürettiği bilgiyi çözüm ve karar mekanizmaları yanında ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunar.

Faaliyet Raporları

  • 2019
  • 2020
Faaliyet Raporu 2019
Yazar: Göç Araştırmaları Vakfı

DOI:
Faaliyet Raporu 2020
Yazar: Göç Araştırmaları Vakfı

DOI: