Logo
Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programımız Başladı! Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi 2021-2022 Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programımız Dr. ...
Açılış konuşmasını sayın Mehmet Köse’nin yaptığı sempozyum Ekim ayı içerisinde yer alan altı farklı oturum ile sürecek. Açılış konuşmasında İşgücü Göçünün 60. Yılında Almanya’daki Türk ...
Tez Sunumları Seminer Serimiz Dr. Bülent Keleş’in konuk olacağı “Almanya’da İslam ve Müslümanlar” başlıklı seminerimizle devam ediyor! Seminerimize kayıt olmak için tıklayınız!
Araştırma Yöntemleri Seminer Serisi Sona Erdi Vakfımız ile AYBÜ Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleşen Araştırma Yöntemleri Seminer Serisi, Dr. Hidayet Sıddıkoğlu ...
Göç, Diaspora ve Sosyal Refah Politikaları Seminer Serimiz Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarına yönelik diaspora sosyal koruma politikalarını ele aldığı altıncı ...
Göç, Diaspora ve Sosyal Refah Politikaları Seminer Serimiz Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın AB üye devletlerin kendi vatandaşlarına yönelik diaspora sosyal koruma politikalarına değineceğini seminerimizle sona ...
Göç, Diaspora ve Sosyal Refah Politikaları Seminer Serimiz Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın AB üye ülkelerinde göçmenlerin sosyal refah haklarına erişimini ele aldığı beşinci seminerimiz ile ...
Tez Sunumları Seminer Serimiz kapsamında “Sosyo-politik Etkileri Bakımından İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı” başlıklı seminerimizde Dr. Öğr. Üyesi Bekir Gündoğmuş’u dinledik. Değerli hocamıza ve katılımcılarımıza ...
Tez Sunumları Seminer Serimiz kapsamında “Almanya Türkçesi” başlıklı semineri ile Doç. Dr. Beytullah Bekar’ı dinledik. Almanya’da yaşayan Türklerin Türkçe’yi kullanma durumlarına ilişkin saptamalara değinen Doç. ...
Tez Sunumları Seminer Serimiz kapsamında “İngiliz ve Hollanda Siyasal Sistemlerinde Göçmenlerin Siyasal Temsili” başlıklı semineri ile Yrd. Doç. Dr. Nermin Aydemir’i dinledik. Hollanda parlamentosunda çok ...
Göçler çağından önemli bir göç güzergahı olarak değerlendirebileceğimiz Türkiye’de göçle ilgili gerekli farkındalığa sahip fertlerin yetiştirilmesi, kültürel duyarlılık, kültürleri tanıma, saygı gösterme, iletişim kurma, meselelere ...
Hi̇ndi̇stan Vatandaşlık Yasası Deği̇şi̇kli̇ği̇ (CAA)’nın Hi̇ndu Mi̇lli̇yetçi̇li̇ği̇, İslamofobi̇/ İslam Karşıtlığı ve Uluslararası Hukuk Bağlamında İncelenmesi̇ Hindistan ne yazık ki son zamanlarda çeşitli tartışmalı olaylarla dünya ...
Bu çalışma raporu özel olarak Türkiye’de ve genel anlamıyla uluslararası mülteci rejiminde geçici korumanın sonlandırılmasına ve geçicilikten kalıcılığa geçişte entegrasyonun hukuki boyutuna odaklanmaktadır. Çalışmada öncelikle ...
Bu analiz, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) bağlı olan Göç, Entegrasyon ve İltica Araştırma Merkezi (Forschungszentrum Migration, Integration und ...
0
Tamamlanan Proje
0
Akademik Makale
0
Araştırmacı
0
Akademik Eğitmen

GavPerspektif

Göç Araştırmaları Vakfı Yayınevi

TJDS

Turkish Journal of Diaspora Studies

GavSistem

Göç Araştırmaları Başvuru Sistemi
İhtisas Programlarına Başvurmak İçin Tıklayınız
Vakıf bünyemizde göç, diaspora ve İslamofobi alanlarında verilen İhtisas programlarına aşağıdaki butondan başvurabilirsiniz.

Araştırmacı Kadromuz

Araştırma Merkezlerimiz
Merkezler
  • TÜDAM
  • TÜGAM
  • İDMAM
  • TAÇDAM
TÜDAM
TÜDAM
Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi


Vakfımızca kritik önemi haiz bulunan göç, göç tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak maksadıyla Türk Diaspora Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
TÜGAM
TÜGAM
Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi


Türkiye’yi ilgilendiren göç ile ilişkili meselelerde araştırmalar yapmak ve politikalar üretmek maksadıyla kurduğumuz Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi’nin başlıca çalışma alanlarını Türkiye’ye yönelik göç, göç tarihi, iskân, uyum, katılım politikaları olarak belirledik.
İDMAM
İDMAM
İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi


Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Araştırmaları Merkezi’nin(İDMAM) hedefi Batı’dan Doğu’ya İslamofobinin kökenini ve farklı yönlerini incelemektir. Bu bağlamda İDMAM, İslamafobiye dair farklı bir bakış açısı geliştirmeyi, İslamofobiyi haritalandırmayı, İslamofobiye karşı ses çıkarmayı, politika yapıcılara İslamofobi ile mücadele için öneriler ve fikirler sunmayı amaçlamaktadır.
TAÇDAM
TAÇDAM
Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi


Diasporadaki Türkçe eğitimi ile ilgili ülkeler özelinde gelişmelerin takip edilerek incelenmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek bu ihtiyacı gidermek gerekse Türkçe eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) kurulmuştur. TAÇDAM, Türk diasporasının ana dili ile bağlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.