In Genel

Hakkımızda

1492-1789 tarihleri arasında yaşanan gelişmeler neticesinde oluşan modern ulus devletlerin neredeyse hiçbiri etnik ve kültürel anlamda homojen bir yapıdan oluşmamaktadır. Bu durumun, en temel sebeplerinden biri olan göç olgusu, uluslararası ilişkilerde veya ikili ilişkilerde yeni bir fırsat penceresi açmakta ve bu konuda yapısal adımların atılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ulus ötesi kimliklerin ulusal devletler için hayati bir fırsat oluşturduğu bir dönemde, Türkiye vatandaşlarının göç tecrübesinin birçok açıdan derinlikli araştırılması elzemdir. Bu kapsamda Göç Araştırmalar Vakfı’nın amacı; yapacağı araştırmalar ve akademik çalışmalar ile Avrupa başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkiyeli göçmenlerin, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlarını, katılım problemlerini ve asimilasyon tehdidini anlamak, çözüm ve karar mekanizmaları için bilgi üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır.

Vakıf ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik araştırmalar yapmayı, yaptığı çalışmalar ile ürettiği bilgiyi ve sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunmayı, çözüm odaklı çalışmalar yapmayı ve uygulayıcı ve sorumlu mekanizmaları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Söz konusu amaçları gerçekleştirebilmek için araştırma enstitüleri kurulacak ve bu amaçlara uygun olarak araştırma yapmak için kurullar ve çeşitli uzmanlık komisyonları oluşturulacaktır. Bunun yanı sıra, vakfın ana temasını oluşturan göç ve diaspora çalışmaları hakkında bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapılacak ve yaptırılacaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası, yurt içinde veya yurt dışında toplantılar, açık oturumlar, brifingler, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, kongreler vb. düzenlenecek ve bu amaçlarla uyumlu ders, seminer ya da kurslar düzenlenecektir.

Amaçların yerine getirilmesi için yapılan faaliyetlerle bağlantılı olarak Türkiye’de ve dünyada yapılan yayınlar izlenecek ve bunlarla ilgili dokümantasyon merkezi oluşturulacak, belirlenen esaslar çerçevesinde akademisyen ve uygulayıcıların kullanımına açılacaktır. Bunun dışında, yine aynı çerçevede, amaçların yerine getirilmesi için süreli, süresiz yayınlarda bulunulacaktır. Sirküler raporlar yayınlanacak, faaliyet alanına uygun yayınların çıkarılmasına katkıda bulunulacak ve her türlü basılı yayınlar yapılacaktır.