Genel

“Islamofobie is een vorm van racisme”


Discussieonderwerpen omtrent moslims en islamofobie staan in Europa hoog op de agenda. Met naar schatting zo’n 1 miljoen moslims is Nederland één van de landen waarin dicussies over deze thema’s stevig worden gevoerd. Als Stichting voor Migratiestudies hebben wij antropoloog Martijn de Koning, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, geïnterviewd over de positie van moslims in Nederland en het begrip islamofobie. 

De Islam en moslims blijven een actueel en belangrijk discussieonderwerp in Europa. U beschrijft in uw stukken dat de relatie tussen Europa en moslims al eeuwenoud is en dat moslims al eeuwen deel zijn van de Europese geschiedenis.

-Hoe heeft deze relatie tussen Europa en İslam/ moslims zich door de tijd heen ontwikkeld?

De islam is al eeuwen een onderdeel van Europa. We kunnen grofweg vier manifestaties onderscheiden die ieder een ander type invloed en aanwezigheid doen gelden.

Allereerst is er de nauwelijks te onderschatten invloed van de Moren in Spanje (711-1492). Ten tweede zijn er de Tataren (vanaf de tiende eeuw) die in het kielzog van de Mongolen Oost-Europa binnenkwamen en momenteel nog terug te vinden zijn in Finland, Polen en Litouwen. Nazaten hiervan hebben nog met de Polen meegevochten in de Slag bij Wenen tegen de Ottomanen. Deze Ottomanen vormen vanaf de veertiende eeuw de derde categorie en er zijn nog steeds afstammelingen van deze groep in Oost-Europa (vaak Turken genoemd hoewel ook bekeerlingen en hun nakomelingen soms dat label krijgen). Als vierde zijn er, voornamelijk in West-Europa, vanaf de negentiende eeuw moslims die als koloniale migrant, gastarbeider of vluchteling naar Europa kwamen. In het verleden had Oost-Europa overigens enkele groepen moslims van wie de herkomst onduidelijk was, zoals de Böszörmény in Hongarije (10e-13e eeuw) en een groep die nu nog bestaat: de Pomaks (in Bulgarije).

In het algemeen kunnen we stellen dat door de eeuwen heen de relatie tussen islam en Europa wordt gekenmerkt door onderlinge dialoog en kruisbestuiving op het gebied van politiek, technologie en maatschappelijke ordening, maar ook door conflict en competitie. De islam is dus een wezenlijk onderdeel van de Europese geschiedenis.

Wat voor invloed heeft het integratiebeleid van de laatste periode op deze relatie?

Opvallend is eigenlijk vooral dat de historische relatie tussen islam en Europa deels onzichtbaar is en deels overbelicht. De historische conflicten tussen bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk en de Europese landen worden in politieke retoriek vaak naar voren gebracht en gereduceerd tot een conflict tussen islam en Europa. Maar de historische aanwezigheid van mensen die islam als religie hebben, de handel, wetenschappelijke kruisbestuiving en dialoog blijven buiten de politieke aandacht. Ook onder moslims overigens.

Het integratiedebat en – beleid is daar deels een reflectie van. Islam en moslims worden gezien als iets van buitenaf. En dus een probleem want een natie-staat is veelal gericht op het homogeniseren van de eigen bevolking in allerlei opzichten. Doordat het integratiebeleid zich ook uitstrekt over tweede en derde generatie moslims in Nederland wordt die outsider positie van moslims deels in stand gehouden. Het integratiebeleid heeft daarbij iets heel paradoxaals. In feite zegt men tegen nieuwkomers en mensen die hier geboren zijn: we willen dat u erbij hoort en daarom benadrukken we dat u anders bent en dat u moet veranderen.

Opvallend is overigens dat wanneer het gaat om de integratie van mensen met een migratieachtergrond (onder wie dus veel moslims) we op allerlei terreinen (criminaliteit, arbeidsmarkt, onderwijs) steeds meer op elkaar gaan lijken, maar dat deze groep zich ook minder thuis is gaan voelen in Nederland. Dit geldt met name voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders, maar ook voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.

U heeft ook onderzoek gedaan naar de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren in Nederland.

Hoe beoordeelt u de identiteitstontwikkeling van moslimjongeren? In hoeverre is een religieuze identiteit belangrijk voor deze jongeren?

Onderzoeken laten hier een heel grillig beeld zien. Zonder meer is de identiteit als moslim erg belangrijk voor jongeren, maar zegt nog niet zoveel over de wijze waarop men praktiseert en of men en hoe men bezig is met het worden van een vrome moslim. Daarbij spelen ook etnische scheidslijnen nog steeds een grote rol. De islam en de moslimgemeenschappen in Nederland worden gedomineerd door Turkse en Marokkaanse Nederlanders die veruit de grootste groepen vormen hoewel ook diverse witte bekeerlingen een vooraanstaande rol vervullen. De identiteit als moslim wordt dus vaak gecombineerd met een etnische identiteit, maar ook de stad waar men woont speelt een belangrijke rol. Diverse onderzoeken laten zien dat veel jongeren met een moslimachtergrond zich sterk identificeren met hun stad. Belangrijk verschil is natuurlijk wel dat die stedelijke identiteit veel minder geproblematiseerd en gepolitiseerd is.

U hebt in uw onderzoek dat in 2016 is gepubliceerd erover dat islamofobie neerkomt op racisme.  

Wilt u dit graag nader uitleggen?

Er is veel discussie over de term islamofobie, ook onder onderzoekers. De term doet vaak denken aan een individuele psychologische aandoening door het achtervoegsel -fobie. Dat is echter niet terecht. Vanaf het begin van het gebruik van de term (ongeveer vanaf 1910 voor zover bekend) is het gebruikt om vooroordelen en vijandschap ten opzichte van moslims aan te geven. En overigens ook om afkeer van islam onder moslims aan te geven, maar dat is wat in onbruik geraakt. In onderzoek en activisme is de term islamofobie vanaf de jaren ’90 ingeburgerd geraakt.

Er is discussie over de vraag of we islamofobie kunnen zien als racisme of niet. Mijns inziens wel, ik gebruik de termen islamofobie en anti-moslim racisme dan ook door elkaar. Er zijn vier redenen om te spreken van islamofobie als racisme.

Ten eerste, racisme heeft historisch gezien nooit alleen betrekking gehad op vormen van uitsluiting op basis van biologische verschillen. Het is altijd een samenspel geweest van ideeën over cultuur, biologische verschillen, religie, etniciteit, klasse en man-vrouw verhoudingen. Dat is bij islamofobie niet anders behalve dan dat ideeën over de religiositeit van moslims primair zijn.

Ten tweede, de wijze waarop racisme tegen zwarte mensen werkt: het toewijzen van zogenaamde essentiële verschillen aan gehele groepen, zien we ook bij islamofobie. Ideeën over de islam worden gebruikt om moslims bepaalde grondrechten te ontzeggen: zoals het hoofddoekverbod op Franse scholen of het verbod op de gezichtssluier dat er in Nederland waarschijnlijk aankomt. De werking van anti-zwart racisme en anti-moslim racisme kent dus in de kiem grote overeenkomsten temeer omdat beide gepaard gaan met ideeën over superioriteit en onverenigbaarheid van groepen.

Ten derde, de term racisme betekent per definitie dat er een historische machtsverhouding moet zijn. Deze geeft dan ook aan dat er een structuur is van ongelijkheid en het niet alleen gaat om bijvoorbeeld incidenten van verbale en fysieke agressie.

Ten vierde, een praktisch voordeel, wanneer we islamofobie bezien als vorm van racisme kunnen we een onderscheid maken tussen kritiek op islamitische doctrines en uitspraken en handelingen van moslims (die gewoon moet kunnen) en het generaliseren en discrimineren van moslims.

Wat betekent dit voor moslims in Nederland?

Dat hangt ervan af. Ondanks dat het racisme tegen moslims structureel is en al dateert van ruim voor 9/11, is het moslims toch gelukt een infrastructuur op te bouwen omdat de bescherming via de vrijheid van godsdienst goed geregeld en zeer sterk is. Zo zijn er ruim 450 moskeeën, ruim 40 islamitische scholen, halalslagerijen en halalrestaurants, islamitische plaatsen op begraafplaatsen, enzovoorts. Het betekent wel dat moslims voortdurend, net als andere minderheden zoals zwarte en joodse mensen, homo’s en vrouwen, moeten vechten tegen vooroordelen, stereotyperingen, discriminatie en tegen het voortdurend aangesproken worden op daden van andere moslims. Zeker op de arbeidsmarkt en in het publieke debat is die discriminatie sterk aanwezig. Inmiddels zijn er goede initiatieven ontstaan zoals meldpunten tegen islamofobie en ik denk dat moslims veel kunnen leren van bijvoorbeeld de anti-zwarte pietactivisten, Joodse organisaties en de homobeweging als het gaat om het strijden tegen discriminatie en dehumanisering.

Uit recent onderzoek blijkt dat discriminatie tegenover moslims de laatste jaren is toegenomen. Wat zijn volgens u de oorzaken hiervan?

Het is niet goed te bepalen of de discriminatie daadwerkelijk is toegenomen, daarvoor is de registratie ervan te gebrekkig. Maar alle signalen wijzen daarop. Daar zijn verschillende oorzaken voor. We zien bijvoorbeeld dat het openlijk polariseren, demoniseren en dehumaniseren van moslims genormaliseerd wordt door de PVV maar ook door andere politieke partijen. De terreuraanslagen jagen die retoriek verder aan en zorgen natuurlijk ook voor angst onder mensen. Dat mensen daar bang van worden is ook niet verwonderlijk, maar hoe die angst zich manifesteert is toch vaak via racistische retoriek en soms zelfs gewelddadige acties. Daarbij wordt ook geput uit een eeuwenlange traditie van anti-moslim racisme die telkens na allerlei gebeurtenissen (denk aan 9/11, haatzaaiende uitspraken van individuele moslims of van organisaties) weer ververst wordt. Maar interessant is ook dat dus uit onderzoek blijkt dat de integratie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders steeds beter verloopt terwijl mensen ervaren dat de kloof steeds groter wordt. Wellicht speelt hier een rol dat wanneer een groep outsiders steeds meer begint te lijken op de inheemse groep, de laatste daarop reageert door de verschillen uit te vergroten. We zien dat bijvoorbeeld terug in het idee dat de Nederlandse cultuur en identiteit onder druk staat. Iets dat wordt uitgesproken door veel politici (zeker niet alleen PVV).

Op 15 Maart 2017 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats in Nederland. Hoe denkt u dat de toekomst voor migranten en moslims eruit gaat zien na de verkiezingen?

Het worden spannende verkiezingen. Ik ga me niet wagen aan toekomstvoorspellingen.

Almanya’daki Aşırı Sağcı İmparatorluk Vatandaşı Örgütü

2016’nın son çeyreğinde Almanya; kendilerini “Reichsbürger” (İmparatorluk Vatandaşı) olarak tanımlayan aşırı sağcı bir yapılanmayı tartışmaya başladı. Tartışmaların ilk kıvılcımı ise 20 Ekim’de Bavyera eyaletindeki Gergensmünd kentinde yaşanan olay oldu. Sözkonusu olayda; grup üyesi bir adam, evinde arama yapmak isteyen polislere ateş açtı. 4 polis yaralandı ancak, bir polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (daha&helliip;)

Bilgi Notları

15 Mart 2017’de yapılacak Hollanda genel seçimlerine katılan siyasi partilerin program ve seçim vaatlerine ulaşmak için linki kullanabilirsiniz.

Bilgi Notu – Göç Politikaları Bağlamında, Hollanda’daki Siyasi Partilerin Seçim Programları

Almanya’da tartışma konusu olan aşırı sağcı “İmparatorluk Vatandaşı” örgütüne ilişkin bilgiye ulaşmak için linki kullanabilirsiniz.

Bilgi Notu-Almanyadaki-Aşırı Sağcı-İmparatorluk-Vatandaşı-Örgütü

Almanya’ya yönelik sığınma başvurularına dair sayısal bilgi için linki kullanabilirsiniz.

Bilgi Notu-Almanyada-Ocak 2017de-Sığınma-Başvuruları

Einwanderungsgesellschaft Deutschland

In welche Richtung bewegt sich Deutschlands Integrations- und Migrationspolitik insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse? Wie bewerten Sie die aktuelle Integrations- und Migrationspolitik im Vergleich zur Vergangenheit?

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, das Deutschland sich in einem langwierigen Prozess zu einem Land entwickelt hat, das sich als Einwanderungsgesellschaft begreift. Es ist politisch unumstritten, dass Einwanderung zur Realität der deutschen Gesellschaft gehört und deshalb eine Integrationspolitik erforderlich ist, deren Ziel die gleichberechtigte Teilhabe von Eingewanderten in allen gesellschaftlichen Teilbereichen ist.

Dieser Zielsetzung entsprechend wurde auch das Staatsbürgerschaftsrecht in einer Weise geändert, die denjenigen, die dauerhaft hier leben unter bestimmten Bedingungen die Einbürgerung und damit auch die gleichberechtigte politische Teilhabe ermöglicht.

Allerdings konnte politisch kein Modell durchgesetzt werden, dass die doppelte Staatsbürgerschaft als Normalfall akzeptiert. Nur unter sehr spezifischen Voraussetzungen werden doppelte Staatsbürgerschaft akzeptiert. Gleichwohl ist festzustellen: Niemand, der politisch ernst zu nehmen ist, bestreitet die Tatsache, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist und die Notwendigkeit, auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Einheimischen und Zugewanderten hinzuarbeiten.
Im Zentrum der deutschen Migrations- und Integrationspolitik stand bis vor kurzem die Arbeitskräfteeinwanderung und es war unstrittig, das schon aus Gründen der Bevölkerungsentwicklung künftig weitere Einwanderung erforderlich werden wird. Entsprechend wurden einige Anstrengungen unternommen, um die Integrationschancen von Zugewanderten zu verbessern, so zum Beispiel im Bereich der Ausbildung von Lehrer/innen und der schulischen Förderung von Kindern. Diese sind aber nach wie vor nicht zureichend.

Infolge der Flüchtlingszuwanderung der letzten Jahre hat sich die Situation verändert: Eine deutliche Mehrheit der Gesellschaft spricht sich zwar für die Integration der zugewanderten Flüchtlinge aus. Allerdings haben die Stimmen an Einfluss gewonnen, die weitere Flüchtlingszuwanderung erschweren und begrenzen wollen. Flüchtlingszuwanderung wird zunehmend als Bedrohung von Wohlstand und Sicherheit wahrgenommen. Darauf haben die Regierungsparteien und das Parlament inzwischen durch gravierende Verschärfung der Gesetzgebung reagiert, durch Abkommen mit der Türkei sowie mit afrikanischen Staaten, die zu einer Kontrolle der Zuwanderung nach Europa verpflichten sollen und durch eine Verstärkung der Kontrollen an den europäischen Außengrenzen. Die Chancen von Flüchtlingen, nach Deutschland zu gelangen sowie als Flüchtlinge anerkannt zu werden, haben sich massiv verschlechtert.

Auch durch die Formierung einer rechtspopulistischen Bewegung, die auf Parteienebene durch die AfD repräsentiert wird, sind die Parteien der politischen Mitte unter Druck geraten. Dabei zeigt sich: Der offene und aggressive Rassismus des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, der sich nicht zuletzt auch gegen Muslime richtet, wird zwar von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, findet aber bei mehr als 10 % der Deutschen Zustimmung. Skeptische und ablehnende Haltung gegenüber dem Islam sind erheblich weiter verbreitet.  Ob sich der Einfluss fremdenfeindlicher und rassistischer Strömungen weiter verstärken wird oder ob es gelingt, diesen zurückzudrängen, ist gegenwärtig nicht sicher einzuschätzen.

Aus manchen Kreisen wird die praktische Integrationspolitik von Deutschland als “Assimilationspolitik” wahrgenommen. Wie weit stimmt diese Wahrnehmung Ihres Erachtens? Ist es möglich in Deutschland einen von allen gesellschaftlichen Akteuren akzeptierten Integrationsprozess zu verwirklichen?

Grundlage gesellschaftliche Integration sollte in Deutschland die Anerkennung der Grund- und Menschenrechte sein, der Verfassung und der politischen Ordnung. Diese stellen einen Rahmen dar, innerhalb dessen ein Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen privaten Lebenswürfen, politischen und religiösen Überzeugungen möglich ist, das auf Toleranz und Respekt basiert. Assimilation – verstanden als Anpassung an den Lebensstil und die Gewohnheiten der dominanten geschäftlichen Mehrheit – kann niemanden abverlangt werden. Auch ist es ohnehin unklar, was in einer pluralen Gesellschaft wie Deutschland als ein unproblematischer Konsens der Mehrheit angenommen werden kann. Denn kennzeichnend für die deutsche Gesellschaft ist gerade die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile. Dies zeigt sich deutlich im Bereich der privaten Lebensführung: Das unverheiratete Zusammenleben von Frauen und Männern ist ebenso akzeptiert wie die Heirat, niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden, die religiöse Überzeugung gilt ebenso als Privatsache wie das Recht jedes Einzelnen akzeptiert ist, sich keiner Religion zugehörig zu fühlen.
Insofern hat die Vorstellung einer Assimilation – einer Angleichung von Zugewanderten und Minderheiten an die einheimische Mehrheitsbevölkerung – der politischen und rechtlichen Ordnung Deutschlands keine Grundlage. Auch in der praktischen Politik zeichnen sich meines Erachtens keine Tendenzen ab, die in berechtigter Weise als Assimilationspolitik gekennzeichnet werden können. Kritikbedürftig sind aus meiner Sicht jedoch die unzureichenden Anstrengungen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen entschieden entgegenzutreten und in allen gesellschaftlichen Bereichen – z.B. in Schulen, in Betrieben, in öffentlichen Verwaltungen – konsequent für eine Kultur der Menschenrechte, der Toleranz und des Respekts einzutreten.

Was sind die Bedürfnisse der beiden Seiten (Menschen mit Migrationshintergrund – Mehrheitsbevölkerung), damit die interkulturelle und kommunikative Gesamtgesellschaft bestärkt wird? Könnten Sie dies bitte aus der Hinsicht der muttersprachlichen Bildung, Kultur und Religon erläutern?

Es ist aus meiner Sicht nicht Aufgabe der gesellschaftlichen Institutionen, die Herkunftssprachen sowie die Kulturen und die Religion der Herkunftsgesellschaften gezielt zu fördern.

Um dies am Beispiel der Religionen zu verdeutlichen: Religiöse Bildung ist meines Erachtens primär die Aufgabe der religiösen Gemeinschaften. In einer Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen und auch eine erhebliche Zahl von Menschen ohne religiöses Bekenntnis zusammenleben, sollte es Aufgabe der Schulen sein, diejenigen Grundprinzipien von Ethik und Moral zu vermitteln, die für  Alle – unabhängig von ihrer Religion – akzeptabel sind. Grundlage eines solchen Verständnisses von Moral und Ethik kann meines Erachtens die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sein. Deshalb plädiere ich für einen gemeinsamen Unterricht aller Schüler/innen, in dem ein Wissen über die Menschenrechte, über ethische Grundsätze und auch über die Religionen vermittelt wird. Das ist aber etwas anderes als ein Unterricht, in den Schüler/innen nur die Überzeugung einer bestimmten Religion vermittelt werden.

Vergleichbares gilt für die vielfältigen Kulturen der Herkunftsgesellschaften von Eingewanderten: Man kann es ohne Zweifel als eine Aufgabe sehen, durch Bildung in Schulen und durch die Massenmedien ein Wissen über die vielfältigen Gesellschaften und Kulturen zu vermitteln, aus den Menschen nach Deutschland eingewandert sind. Es ist aber keine öffentliche Aufgabe, Zugewanderten und ihren Kindern ein exklusives Wissen über ihre Herkunftsgesellschaft zu vermitteln oder ihre Erziehung und Bildung gar an den Traditionen ihrer Herkunftsgesellschaft auszurichten. Dies würde zudem Trennungslinien in der Gesellschaft verfestigen, in dem Eingewanderte auf ihre Herkunft festgelegt werden.

Die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Herkunftssprachen ist meines Erachtens nicht eindeutig zu beantworten. Für die Teilhabechancen in der deutschen Gesellschaft, im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt, sind vor allem die Kenntnisse der deutschen Sprache von Bedeutung. Deshalb besteht die entscheidende Aufgabe darin, allen Zugewanderten angemessene und ausreichende Möglichkeiten zu verschaffen, die deutsche Sprache zu erlernen. Ob es gleichzeitig eine Aufgabe des Bildungssystems sein kann, Kinder aus Zuwandererfamilien in ihren Herkunftssprachen zu unterrichten, wird kontrovers diskutiert. Ich selbst bin diesbezüglich unentschieden.

Vor genau 55 Jahren kamen türkeistämmige Gastarbeiter nach Deutschland. Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der ersten und letzten Generationen im Hinblick ihrer gesellschaftlichen Integration?

Die Unterschiede sind erheblich. Für die erste Generation war eine dauerhafte Einwanderung nach Deutschland politisch nicht angestrebt und ihre Integration wurde deshalb nicht gefördert. Mit dem Anwerbestopp im Jahr 1973 wurde dann die weitere Zuwanderung sogenannter Gastarbeiter zunächst unmöglich gemacht bzw. erheblich erschwert. In der Folge ist ein großer Teil der ersten Generation in die Herkunftsländer zurückgekehrt. Ein anderer Teil hat sich entschieden, auf Dauer in Deutschland zu bleiben bzw. ein Leben zu führen, dass er gleichermaßen bedeutsamen Bezüge zu Deutschland wie zu Herkunftsgesellschaft gekennzeichnet ist. Dadurch hat sich die sogenannte Gastarbeitermigration in eine dauerhafte Einwanderung von Familien verwandelt. Gleichwohl ist aber festzustellen, dass die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei in zentralen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt war: Auf dem Arbeitsmarkt durch die Zuweisung gering qualifizierter und schlechter Arbeitsplätze, durch ein hohes Risiko der Arbeitslosigkeit, im Bildungssystem durch unzureichende Förderung und fehlende Chancengerechtigkeit, im politischen Bereich durch den Ausschluss von Wahlen aufgrund der Staatsangehörigkeit.

In der aktuellen Generation stellt sich die Situation erheblich anders dar: Für den weit überwiegenden Teil derjenigen, die als Kinder oder Enkel der Gastarbeitergeneration in Deutschland geboren sind, ist es völlig klar, dass sie auf Dauer in Deutschland leben werden und dass sie Mitglieder der deutschen Gesellschaft sind. Sie fordern die Anerkennung ihrer Zugehörigkeit ein und haben sich in ihren Wertvorstellungen weitgehend den Einheimischen angeglichen. Problematisch ist allerdings der Einfluss fundamentalistischher Strömungen des Islam, der bei einem Teil der jüngeren Generation zu beobachten ist. Die Situation im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt hat sich verbessert – auch wenn soziale Benachteiligung und Diskriminierung längst nicht überwunden sind. Gleichberechtigte politische Teilhabe ist jedoch nach wie vor nur für diejenigen möglich, die durch Einbürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Dies hat zur Konsequenz, dass die politische Integration türkischer Migrant/innen in Deutschland nach wie vor erheblich erschwert wird.

Für die türkeistämmige Gesellschaft in Deutschland ist der NSU Prozess ein Vertrauensbruch. Die schleppenden Ermittlungsverfahren und Gerichtsverhandlungen haben insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund tief enttäuscht. Wie kann man das Vertrauen gegenüber dem deutschen Rechtsstaat wieder gewinnen?

Zunächst: Ich halte es für sehr problematisch, von einer türkeistämmigen Gesellschaft in Deutschland zu sprechen, wie dies in der Frage der Fall ist. Denn Es gibt nur eine Gesellschaft, der Einheimische ebenso angehören wie Zugewanderte. Angemessener ist es, von Menschen mit türkischen Migrationshintergrund zu reden, die in Deutschland leben. Dass die gravierenden Fehler der deutschen Polizeibehörden bei den Ermittlungen zu einem erheblichen Vertrauensbruch geführt haben, ist nachvollziehbar. Deshalb ist eine gründliche Aufarbeitung dieser Fehler wichtig. Im Rahmen des laufenden NSU-Prozesses, von journalistische Recherchen zu den Hintergründen und durch die Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages sind die Fehler der Behörden und das vorurteilsgeleitete Handeln der Polizei inzwischen aber breit thematisiert worden. Darin zeigt sich, das demokratische und rechtsstaatliche Strukturen in Deutschland in der Lage sind, sich kritisch mit dem Problemen zu befassen, die am Fall der NSU deutlich geworden sind. Gleichwohl bleibt es irritierend, dass Vertreter der Polizei und des Verfassungsschutzes immer noch versuchen, eine umfassende Aufklärung des NSU-Skandals zu erschweren.
Damit wieder Vertrauen in den Rechtsstaat entstehen kann, ist es aus meiner Sicht deshalb sehr wichtig, differenziert über die kritische Auseinandersetzung mit dem Versagen der Polizei in den Mordermittlungen, die Debatten in den Untersuchungsausschüssen und die Medienberichterstattung zu informieren.

Bei allen Problemen kann dadurch deutlich werden, dass eine freie Presse und einen demokratische Kontrolle der Polizei an wichtigen Beitrag dazu leisten, Fehlentwicklungen aufzudecken. Wichtig wäre es auch, dass die NSU-Morde umfassend aufgeklärt werden sowie dass Polizei und Verfassungsschutz sich offen mit der Kritik an ihrem Vorgehen auseinandersetzen und in eine Auseinandersetzung mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den eigenen Reihen eintreten.


Laut aktueller Umfragen hat die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) ein Wählerpotenzial von 13 Prozent. Was sind die Gründe dafür, dass die Unterstützung für die AfD in einer kurzen Zeit von 3 Jahren  gestiegen ist? Welche Folgen wird der rechtspopulistische Anstieg auf lange Sicht für Deutschland haben?

Zahlreiche Meinungsumfragen haben seit den 1990er Jahren immer wieder gezeigt, dass ca. 10-20 % der Bevölkerung Überzeugungen hat, die als rechtspopulistisch oder rechtsextrem zu betrachten sind. Insofern ist es nicht überraschend, dass die AfD eine solche Unterstützung erfährt. Erklärbar ist dies dadurch, dass AfD nicht das eindeutig rechtsextreme Image hat, wie es bei der NPD der Fall ist; dadurch ist sie eher in der Lage, Wählerschichten anzusprechen, die zwar deutliche autoritäre, nationalistische und fremdenfeindliche Überzeugungen haben, sich aber gegen neonazistische Strömungen abgrenzen möchten.

Es ist zu befürchten, das AfD auch bei den kommenden Landtagswahlen und Bundestagswahlen im Jahr 2017 erfolgreich sein wird. Es zeichnet sich ab, dass Teile der anderen Parteien, insbesondere der CDU und CSU, versuchen, die AfD dadurch zu schwächen, dass sie sich deren Forderungen zu eigen machen. Dies kann dazu führen, dass nationalistische und fremdenfeindliche Positionen insgesamt an Einfluss gewinnen. Im Bereich der Flüchtlingspolitik zeichnet sich jetzt schon eine deutliche Verschiebung nach rechts ab.

Allerdings führt der Aufstieg der AfD auch zu einer Mobilisierung in der Zivilgesellschaft und in den Parteien bei, in der deutliche Gegenpositionen zu deren nationalistischen und autoritären Grundüberzeugungen formuliert werden.

Ob es langfristig gelingen kann, die AfD zurückzudrängen oder ob diese weiter an Einfluss gewinnen wird, ist gegenwärtig kaum einzuschätzen.

Medien haben unterschiedliche Wirkungen auf die Gesellschaft. Welcher Zusammenhang besteht Ihrer Meinung nach zwischen der medialen Berichterstattungen und der Zunahme von Fremdenfeindlichkeit? Wie würden Sie die Berichterstattungen der Medien über die rechtsextremen Angriffe interpretieren?

Die seriösen Medien sind in Deutschland um eine differenzierte Berichterstattung bemüht, sie vermeiden es weitgehend, fremdenfeindliche Vorteile zu verstärken und berichten gewöhnlich kritisch und offensiv über rechtsextreme Angriffe. Genau aus diesem Grund lehnen die rechtsextremen rechtspopulistischen Strömungen diese Medien ab und denunzieren diese als “Lügenpresse”. Allerdings ist die Medienlandschaft in Deutschland – wie in anderen Ländern – keineswegs nur durch einen aufgeklärten und kritischen Journalismus geprägt. Insbesondere in den internetbasierten sozialen Medien werden Vorteile und Hass offensiv verbreitet. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, die Gewährleistung der Pressefreiheit mit der Förderung eines kritischen Journalismus zu verbinden, der sich in aufklärender Weise mit nationalistischer, rassistischer und fremdenfeindlicher Propaganda auseinandersetzt.

NSU Prozess

Mehmet Daimagüler: Der institutionelle Rassismus ist der Grund, weshalb die Taten nicht verhindert werden konnten.

daimagulerKönnen Sie den seit 2013 fortlaufenden NSU-Prozess kurz zusammenfassen?

Wir befinden uns in einer paradoxen Situation. Wir sind auf der einen Seite  in diesem Verfahren sehr weit gekommen und haben gleichzeitig in anderen Aspekten eher Rückschritte als Fortschritte gemacht. Die Schuld der Angeklagten, vor allem die Schuld der Hauptangeklagten Frau Zschäpe ist nach meiner Meinung bereits heute gut belegt. Ich gehe davon aus, dass alle verurteilt werden. Auf der anderen Seite haben wir auf wichtige, zentrale Fragen keine Antworten: Wie große war der NSU wirklich? Ich gehe davon aus, dass die These der Bundesanwaltschaft, wonach es sich beim NSU um eine kleine “isolierte Zelle” handele, widerlegt ist. Wir hatten im Prozess über 20 Zeugen, die zugaben, dem NSU geholfen zu haben. Einer besorgte Papiere, ein anderer eine Wohnung, ein Dritter sammelte Geld und so weiter und so fort. Angeklagt ist keiner dieser Leute. Aber klar ist, dass das NSU-Netzwerk viel größer ist und vor allem, dass dieses Netzwerk nach wie vor existiert.

Inwiefern wird das Thema institutioneller Rassismus während des Verfahrens berücksichtigt?

Denken und Handeln von Polizisten in ganz Deutschland waren bei den den Ermittlungen von institutionellem Rassismus geprägt. Wirkliche Maßnahmen gegen dieses Rassismus gab und gibt es bislang nicht. Paradoxerweise ist die einzige „Reform“, die umgesetzt wurde, den Geheimdiensten mehr Personal, mehr Geld und damit mehr Macht zu geben.

Daneben ist das Thema institutioneller Rassismus kaum oder nur am Rande im Verfahren behandelt worden. Dies ist verherrend. Denn dieses Rassismus hat dafür gesorgt, dass die Taten nicht verhindert wurden. Türkische Opfer durften keine Opfer sein, sondern es wurde von der Polizei behauptet, sie seien “Kriminelle”. Und deutsche Nazis durtfen keine Mörder sein. Zeugenausagen, die zwei hellhäutige und verdächtige Männer an den Tatorten beschrieben, wurden einfach ignoriert.

Wie kann es sein, dass reihenweise NSU-Zeugen auf fragliche Weise gestorben sind und darüber hinaus auch Beweise durch Verfassungsschützer gefälscht wurden? 

Wie Säure zersetzten Aktionen von Verfassungsschützern das Vertrauen in staatliches Handeln, als sie Akten zerstörten, Beweismittel zurückhielten und die Öffentlichkeit belogen. Sie haben dafür gesorgt, dass jetzt  Manche Alles für möglich halten. Verfassungsschützer haben nicht nur nicht die Morde verhindert, sondern haben mit ihren Mitteln – vor allem Geld – zur Entstehung einer gewaltbereiten Neo-Nazi beigetragen. Sie haben aktiv  die Aufklärung des NSU-Komplexes hintertrieben. Zur Belohnung bekommen sie mehr Ressourcen. Mehr Geld, mehr Personal, mehr Macht. Sie sind – jedenfalls was die Bekämpfung rechtsradikaler Strukturen angeht – zu wenig in der Lage aber zu allem fähig. Wundert es jemanden, dass viele Menschen staatlichen Behörden auch sonst alles zutrauen, auch die Beseitigung von Zeugen?

Am 8. Februar 2016 wurde Sascha W. tot aufgefunden. Er war der Verlobte von Melisa M., die ihrerseits bereits 2015 verstarb. M. war die Ex-Freundin von Florian H., der sich im Spätsommer 2013 das Leben genommen haben soll.  Beide waren Zeugen im Kiesewetter-Komplex. Der Ex-Nazi Florian H. hatte behauptet, die Hintergründe der Ermordung von Frau Kiesewetter zu kennen. Bereits  2009 fand man die verbrannte Leiche von Arthur C.. Sein Name tauchte ebenfalls in den Ermittlungsakten zum Kiesewetter-Mord auf. Thomas R., alias V-Mann „Corelli“, erlag plötzlich einer unerkannten Diabetes. Überraschend tauchten Mobiltelefone und SIM-Karten „Corellis“ auf, die jahrelang in den Tresoren der Verfassungsschützer gelagert waren. Dass in einem langwierigen Prozess mit hunderten Zeugen Menschen sterben, ist normal. Verfassungsschützer haben aber dafür gesorgt, dass jetzt auch das Unmögliche für möglich gehalten wird. Persönlich halte ich es für unvorstellbar, dass in Deutschland Todesschwadronen im staatlichen Auftrag Menschen umbringen. Andere  glauben daran, dank Geheimdiensten, denen ihre Macht und ihre Quellen wichtiger sind als alles andere. Ist Vertrauen zerstört, wird es sehr schwer, es zurückzugewinnen. Vielleicht ist es den Verfassungsschützern auch einfach egal, was das Volk denkt. Sie stehen heute besser da als vor der Selbstenttarnung des NSU. Bezahlt haben diesen Preis neun ermordete Migranten und die ermordete Polizistin Michelle Kiesewetter. Dass die Bundeskanzlerin nun von den Türkischstämmigen besondere Loyalität verlangt, hat in diesem Kontext einen bitteren Nachgeschmack. Wie wäre es mit Loyalität zu den türkischen und den anderen Opfern des Nazi-Terrors?

Eine wirkliche “Reaktion” der Politik auf diese Vorgänge hat es nicht gegeben.

Wird die Rolle der Geheimdienste während des Verfahrens ausreichend durchleuchtet?

Nein. Es wurde nicht ermittelt, welche Rolle die deutschen Geheimdienste genau eingenommen haben.

Im Raum steht, dass das Geld für die Mordwaffe Ceska 83 von dem Nazi Tino Brandt, der zugleich V-Mann des Verfassungschutzes war, vom Vefassungschutz über Brandt an den NSU gegeben wurde. Das Verhalten der Generalbundesanwaltschaft im Verfahren ist auch irritierend: Da erscheint  der Zeuge Benjamin G. aus Kassel vor Gericht. Er war ein führender Nazi in Hessen und V-Mann des Verfassungsschutzes. V-Mann-Führer war der dubiose Verfassungsschützer Andreas Temme. Er war zugegen, als Halit Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel um sein junges Leben betrogen wurde. Als einziger Zeuge tauchte der Beamte Temme unter und wurde erst später durch die Polizei ermittelt. Mit dem Zeugen G. hatte Temme nur  Minuten zuvor telefoniert. An den Inhalt des Telefonats konnte er sich natürlich eben so wenig erinnern wie Benjamin G.. Auf Fragen der Nebenklage kam heraus, dass der Anwalt des G. vom Verfassungsschutz Hessen bezahlt wurde. Diesen Skandal rechtfertige die Bundesanwaltschaft vehement und tat so, als seien staatlich alimentierte Rechtsanwälte für Nazis das Normalste der Welt. Aber vielleicht ist es ja in der geheimen Welt der Bundesanwälte, Staatsschützer und Geheimdienste das Normalste der Welt.

Die Bundesanwaltschaft muss selbstverständlich im Rahmen der StPO handeln. Unabhängig ist sie aber nicht. Sie untersteht dem Bundesjustizministerium und das wiederum dem Kanzleramt. Verspricht die Bundeskanzlerin „volle Aufklärung“ und eine nachgeordnete Behörde nährt den bösen Anschein, als sei volle Aufklärung nicht erste Beamtenpflicht, dann wird zerstörtes Vertrauen billigend in Kauf genommen.

Wie bewerten Sie die Unterstützung der Türkei innerhalb des Prozesses?

Sehr positiv ist, dass die türkische Botschaft jeden Tag einen Beobachter und immer wieder juristische Experten als Zuschauer in den Prozess senden. Je mehr Beobachter es gibt, umso besser ist es. Für meine Mandanten ist es auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Das Gegenteil sieht man auch täglich: eines der Opfer des NSU ist Theodoros Boulgarides, ein griechischer Einwanderer. Bis zum heutigen Tag, also nach über 300 Verhandlungstagen, war nicht ein einziges Mal ein griechischer Vertreter im Gerichtssaal.

Welche Auswirkungen haben die NSU-Morde auf das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland?

Noch immer sind vielen Politikern “das Ansehen Deutschlands in der Welt” wichtiger als die Zustände. Man ignoriert nicht nur den Rassismus in der Gesellschaft, sondern fördert ihn sogar durch die Art und Weise, wie deutsche Politiker über Muslime oder Flüchtlinge sprechen. Sie werden oft pauschal als Gefahr, als fremd und als nicht passend zu den “deutschen Werten und Sitten” dargestellt.Viele Türkischstämmige in Deutschland und sind verunsichert, während die deutsche Mehrheitsgesellschaft das Thema bereits fast vergessen hat. Zugleich fordert aber die Bundeskanzlerin ausgerechnet von den Deutsch-Türken, besondere Loyalität zu Deutschland. Das ist bizarr, denn die Deutsch-Türken haben keinen Anlass dazu gegeben, nicht loyal zu diesem Land zu sein.

Türkçe söyleşi için tıklayınız

Entretien avec le CCIF

Les débats autour du burkini se poursuivent en France

MarwanMuhammadLe directeur exécutif du CCİF Marwan Muhammad: « Défendre cette interdiction c’est croire que la République est menacée par les femmes musulmanes qui veulent nager. »

La France s’est installée dans l’actualité internationale après l’interdiction du port du burkini dans certaines villes littorales. Cette réglementation et les contraventions dressées humilient les femmes musulmanes et provoquent l’inquiétude du monde musulman. Ce qui est d’autant plus préoccupant c’est que l’ordre public et la laïcité aient été avancés comme motifs pour justifier l’interdiction. A travers ces polémiques, nous pouvons affirmer qu’une pression s’exerce sur la communauté musulmane de la part des médias, des intellectuels et des personnalités politiques.

La France fait partie des pays européens où le nombre de musulmans est le plus important. Toutefois, les polémiques ne cessent d’être alimentées autour du financement du culte, de la pratique religieuse, des lieux de culte, du voile ou de la formation des imams depuis plusieurs années. Dans ce contexte, le Collectif Contre l’İslamophobie en France lutte pour le respect des droits des musulmans dans le pays.

Alors que l’actualité continue de se focaliser sur le burkini, nous avons décidé de discuter des récents événements avec un membre du CCİF qui est à l’origine des recours intentés contre les arrêtés litigieux. Notre invité aujourd’hui est donc le Directeur Exécutif du Collectif Contre l’İslamophobie en France Marwan Muhammad.

• En ce moment des débats ont lieu en France à propos du burkini. L’interdiction qui le concerne a été motivée par la nécessité de maintenir l’ordre public et le principe de laïcité. L’association que vous représentez suit de près la procédure juridique en cours. Les motifs avancés sont-ils satisfaisants d’un point de vue juridique ? Existe-t-il des dispositions restrictives similaires en France ?

On assiste à un non-sens total du point de vue du droit. Tous les motifs invoqués, de l’ordre public à la laïcité en passant par les questions de sécurité, montrent à la fois l’absence de cohérence puisqu’ils sont contradictoires, mais également la volonté délibérée de viser les femmes musulmanes portant un foulard et de les problématiser, en les liant, de fait, à un danger sécuritaire puis en interprétant de manière abusive la laïcité pour légitimer, une fois de plus, leur exclusion. 18 villes françaises ont déjà pris des arrêtés de la sorte, cédant aux pressions politiques de l’extrême droite et franchissant un point de non-retour dans la stigmatisation des femmes musulmanes. La situation est gravissime.

• L’Observatoire de la Laïcité a déclaré sur son compte Twitter officiel que le principe de laïcité ne pouvait fonder une telle interdiction. Il a aussi été affirmé que le droit était instrumentalisé pour dissimuler des motivations islamophobes. La Ministre du droit des Femmes Laurence Rossignol a décelé dans le port du burkini une intention de provoquer. Tandis que le Premier Ministre Manuel Valls, tenant une position similaire, a déclaré que cette tenue ne pouvait se concilier avec les valeurs de la France et de la République.

A la lumière de ces déclarations et des différentes dispositions en vigueur, que pensezvous de l’extension des restrictions à la liberté religieuse dans l’espace public ?

D’une part, on a l’Observatoire de la laïcité, l’organe le plus légitime à se prononcer sur le sujet, qui rappelle qu’il n’y a pas de « question de laïcité » à la plage. Celle-ci concerne le service public, pas les simples citoyens, encore moins des femmes qui ne souhaitent que circuler librement et accéder à des installations publiques théoriquement ouvertes à toutes et à tous. C’est l’évidence du droit.

De l’autre, on a une ministre, Laurence Rossignol, qui nourrit une obsession vis à vis des femmes portant un foulard, allant de déclaration outrancière en surenchère politique. Rappelons que cette dernière s’est faite connaître en comparant les femmes voilées à, je cite, « des nègres qui soutenaient l’esclavage ». Des propos qui lui ont valu un procès de la part de notre organisation, en partenariat avec la Fondation Frantz Fanon et des centaines de personnes qui se sont senties heurtées par de tels propos.

Quant au premier ministre Valls, il est coutumier des polémiques suite à des déclarations sur les Noirs, sur les Roms et sur les musulmans. Il est, au niveau institutionnel, celui qui a le plus œuvré pour la stigmatisation et l’exclusion des musulmans, normalisant ainsi les idées d’extrême droite dans un champ politique aux apparences consensuelles. Il a rendu l’islamophobie politiquement acceptable, au plus haut niveau de l’Etat.

Dès lors, le CCIF est en première ligne pour combattre ces dérives politiques et réaffirmer la force du droit, dans la préservation des libertés les plus fondamentales. Celles qui fondent la devise française, que nous sommes si prompts à promouvoir aux quatre coins du monde, sans nécessairement être capables de la mettre en œuvre sur notre propre sol.

• La France a fait l’objet d’attentats terroristes sans précédent au cours des dernières années. Les maires font référence au contexte post-attentat dans leurs arrêtés. Si bien que des événements dont l’enquête se poursuit ayant provoqué la blessure de plusieurs personnes ont eu lieu en Corse. Quel peut être l’apport de l’interdiction du burkini pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics ? Une telle interdiction était-elle indispensable ?

Aucun. Sauf à croire que la république est menacée par des femmes musulmanes en baignade. C’est une pure interprétation politique destinée à masquer l’échec des partis actuels à proposer un projet rassembleur. Cette interdiction est inutile sur le plan objectif, mais essentielle sur le plan populiste : elle permet d’éviter tout débat sur les problèmes de fond qui traversent notre pays, en désignant pour cible des femmes musulmanes qui n’ont rien demandé. Ces décisions libèrent un sentiment raciste jusque-là contenu par les limites de la loi, en le légitimant par des mesures politiques liberticides. En ce sens, l’ampleur de la polémique autour du « burkini » est un indicateur de l’échec des élites politiques françaises, trop occupées à débattre de sujets périphériques plutôt qu’à améliorer nos conditions de vie ou à résoudre nos problèmes économiques.

• « Le Point » a réalisé un sondage demandant aux lecteurs de répondre à la question suivante : le port du burkini doit-il être interdit dans toutes les plages françaises ? 90% des sondés ont répondu positivement. Même si ce pourcentage ne représente pas la globalité de l’opinion publique française cela reste un pourcentage très élevé.

Au regard de votre expérience et des réactions dont vous avez pu être témoin pouvezvous nous informer sur l’approche de la société française relative au débat en cours ?

Ces sondages ne me surprennent pas. Ils n’ont pas la moindre validité scientifique, puisqu’ils sont basés sur des méthodologies biaisées, que ce soit dans l’échantillonnage comme dans le cadrage des questions. Au mieux, ils mesurent la performance d’un système politique et médiatique qui, à longueur d’année, problématise les musulmans. A force de matraquer que les musulmans sont un « danger », une « menace pour notre identité », il est logique que les personnes interrogées reproduisent les discours et les idées qui leur ont été si régulièrement distillées.

Dans le monde réel, les choses se passent autrement. Il existe aujourd’hui en France un front de plus en plus large contre l’islamophobie. Les gens ne tombent pas dans le piège politique qui leur est tendu par des élites totalement dépassées. C’est ce qui explique l’ampleur des soutiens qui rejoignent notre organisation. Dans les dernières semaines, ce sont près de 7000 personnes qui ont rejoint notre association, portant le nombre d’adhérents à près de 10000. Nos pages sur les réseaux sociaux sont saturées de commentaires de soutiens et nous recevons des centaines de nouveaux bénévoles qui viennent renforcer nos équipes. De toutes les régions, de toutes les appartenances, de toutes les religions, de tous les métiers.

C’est un moment historique qui montre que le CCIF est la première ligne de défense contre le racisme et le populisme qui menace notre pays. Il est un acteur indépendant, respecté et craint, sur le plan national et international, légitime auprès des musulmans de toutes tendances et de toutes origines, ce qui explique l’ampleur des attaques que nous recevons de la part des groupes d’extrême droite et, symétriquement, l’ampleur des soutiens de la part de tous ceux qui veulent une société française apaisée, rassemblée, fraternelle.

• Nous constatons que les interdictions concernent des villes du Sud de la France. Comment peut-on expliquer qu’elles ne soient pas d’actualité dans des villes côtières du Nord ou de l’Ouest de la France ? Existe-t-il une différence dans la pratique religieuse des musulmans du Sud de la France et des musulmans des autres régions ?

Il existe un électorat d’extrême droite très fort dans cette région. C’est pour satisfaire cette frange de la population que certains maires du littoral méditerranéen ont initié ces polémiques contre le « burkini », sans même réellement savoir de quoi ils parlaient. On a assisté ensuite à une contagion islamophobe, à partir du moment où d’autres maires, parfois dans d’autres partis, se sont sentis encouragés dans leur volonté d’exclure les musulmanes sans en payer le prix politiquement. Il n’y a pas de différence fondamentale dans la pratique religieuse des musulmans en fonction des régions, mais il y a un contexte politique différent, qui rend plus ou moins aisé le basculement islamophobe, en fonction de l’électorat.

• Lorsqu’il est question du style vestimentaire des musulmanes en France, le débat se déporte systématiquement sur la question de l’égalité des sexes. Pouvons-nous affirmer qu’il existe, d’une manière générale, un véritable problème d’égalité homme/femme en France ? Plus particulièrement quelle est la situation des femmes musulmanes dans ce cadre-là ?

Les femmes restent une partie de la population qui n’a pas accès aux mêmes opportunités, souffrent de graves inégalités (salariales et autres), sans parler des violences dont elles font l’objet, qui restent une préoccupation de premier plan dans le pays. Le fait qu’elles appartiennent à des groupes éthno-culturels et/ou religieux différents (Roms, Noires, musulmanes, Arabes, etc.) peut ajouter des marqueurs de discrimination. On appelle cela l’intersectionnalité. En d’autres termes : certaines discriminations sont à la fois sexistes, racistes ET islamophobes. C’est ce qui rend la situation particulièrement problématique pour les femmes musulmanes voilées, qui font face à des barrières supplémentaires.

Le CCIF compte 80% de femmes parmi ses équipes et veille, dans tout son travail, à les placer au centre de la dynamique, puisqu’elles sont les premières visées par ces discriminations. Notre directrice juridique, notre responsable de l’accueil des victimes, nos juristes, notre cheffe de projet, sont ainsi des femmes, amenées à intervenir, dans le travail opérationnel comme dans des rôles de représentation et, bien entendu, dans la prise de décision.

Il n’en demeure pas moins que, plus largement, la condition des femmes reste un sujet sur lequel notre société a du mal à évoluer et, plutôt que d’œuvrer à la mise en capacité de toutes les femmes, on se concentre à problématiser celles qui, parmi elles, portent un foulard.